השפעת המנוף הפיננסי על התשואה ועל הסיכון של בעלי המניות

נניח שאנו בוחנים השקעה לשנה אחת בסך . ₪ 100 , 000 ההערכות הן שהתזרים שנקבל מההשקעה בסוף השנה יהיה . ₪ 120 , 000 מתזרים זה יוקצה סך של ₪ 100 , 000 להחזר של ההון המושקע והרווח הנותר יהיה בסך , ₪ 20 , 000 כלומר . 20 ° / 0 כיוזמי ההשקעה וכבעלי ההון העצמי בה , נוכל להגדיל את שיעור התשואה אם ניקח הלוואה בשיעור ריבית הנמוך . 20 % -מ לדוגמה , נניח שניתן לממן חלק מההשקעה בהלוואה בריבית בשיעור של . 10 ° / 0 תרשים 11 . 1 מציג את התוצאה . בחלק א של התרשים הנחנו שסכום ההלוואה D ( קיצור של , Debt היינו חוב ) הוא , ₪ 50 , 000 וכך מחצית מההון המושקע היא הון עצמי והיתרה ממומנת בהלוואה . בסוף השנה , אם אכן יהיה הרווח , ₪ 20 , 000 נשלם לבעלי החוב ₪ 50 , 000 החזר הון בתוספת ריבית החוב הוא התחייבות של החברה בגין הלוואות שנטלה והוא נקרא גם "הון זר / ' כפי שצוין בפרק . 6 ההון העצמי מקנה בעלות על החברה באמצעות החזקת מניות , ולעומתו חוב החברה אינו מקנה בעלות . בעלי החוב מקבלים מהחברה התחייבות חוזית לפירעון החוב , הריבית והקרן , בתנאים שנקבעים מראש . בסך 10 % ) ₪ 5 , 000 על הלוואה בסך . ( ₪ 50 , 000 לנו , כבעלי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ