11.2 המנוף הפיננסי

לאחר שהתקבלה ההחלטה בדבר ההשקעה ובדבר המבנה התפעולי שלה , יש לקבוע את מבנה ההון ( Capital structure ) של ההשקעה , כלומר יש לקבוע את מקורות ההון להשקעה ו האם כדאי לממן את ההשקעה בהון עצמי בלבד ( כלומר בהונם של בעלי המניות ?( האם כדאי לממן אותה בתמהיל כלשהו של הון עצמי ושל הלוואות , ואם כן - מהו התמהיל הטוב ביותר ? כאשר ההשקעה של החברה ממומנת בהון העצמי בלבד , התזרים הנקי מההשקעה שייך כולו לבעלי כעיקרון , החברה יכולה להקנות להחזר החוב מידה מסוימת של גמישות , למשל באמצעות לקיחת הלוואה בריבית משתנה , הצמדת אופציה לדחיית תשלום ריבית אם מתקיימים תנאים מסוימים , פדיון מוקדם של החוב בתנאים שהוגדרו מראש ועוד . ככל שגדלה הגמישות המוקנית לחברה ביחס להחזר החוב כך קטנה השפעת המנוף הפיננסי בהשוואה לתיאור שלהלן . עם זאת יש לזכור , כי ככל שהחברה נוקטת גמישות רבה יותר בהחזר החוב כך גדל הסיכון של בעלי החוב והתחרות בשוק ההון תביא לידי כך ששיעור הריבית שנקבע מראש על החוב יהיה גבוה יותר מהריבית שהייתה נקבעת אילולא נקטה החברה גמישות זו . כדי להוזיל את החוב נוטות חברות רבות להמעיט בגמישות המוקנית מראש להחזר ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ