הערה‭-.‬ התזרים התפעולי לאחר מס בכל תרחיש מתקבל באמצעות הצבת הנתונים של משתני המפתח בתרחיש בלוח ‭.10.3‬ לוח ‭10.8‬ ניתוח תרחיש: אומדן משתני המפתח בשלושה תרחישים אפשריים