לוח ‭10.4‬ ניתוח רגישות: אומדני התחזית הבסיסית ואומדני הקצה ‭(₪ )‬