לוח ‭10.3‬ דוגמה לניתוח רגישות: תזרים המזומנים על פי התחזית הבסיסית (הנתונים בשקלים אלא אם כן נכתב אחרת)