לוח ‭10.1‬ תזרים המיזם UNSAFE מהוון בשיעור התשואה מתואם-הסיכון, ‭12%‬