9.7 סיכום

בפרק נדונו נושאים אחדים הרלוונטיים להכנת תזרים המזומנים של השקעה הלכה למעשה 1 ? בדיקת הכדאיות של החלפת ציוד ? בדיקת כדאיות של השקעות בעלות אורך חיים שונה ? בדיקת כדאיות בתנאי קיצוב הון ? תקצוב הון בתנאי אינפלציה ? תמריצי השקעות בדיקת הכדאיות של החלפת הציוד : בדיקת הכדאיות של החלפת הציוד היא סוגיה שכיחה בתחום תקצוב ההון . לעתים קרובות יש לבחון את הכדאיות של החלפת הציוד טרם התבלותו המלאה . יש לבחון את המשך הפעלת הציוד הקיים לעומת החלופות של החלפתו בציוד חדש ולבחור בחלופה בעלת הערך הנוכחי הנקי הגבוה ביותר . כדאיות החלפתה של מכונה א' במכונה כי אינה ערובה לכך שהחלפת מכונה אי במכונה ג' אינה כדאית יותר . כמו כן , כדאיות החלפת מכונה א' במכונה ב' היום אינה ערובה לכך שההחלפה היום היא המעשה הנכון כי ייתכן שהחלפה בתאריך כלשהו בעתיד כדאית יותר . נוח לבצע את בדיקת הכדאיות של החלפת הציוד בעזרת הפרש תזרימי המזומנים מרכישה והפעלה של מכונה ב' ( המכונה "החדשה ( " המועמדת להחליף את מכונה א' לבין התזרים הנוצר מהמשך ההפעלה של מכונה א' ( המכונה "הישנה . ('' בדיקת כדאיות של השקעות בעלות אורן חיים שונה : לעתים...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ