דוגמה מסכמת

לסיכום , נניח שחברה מעוניינת להשקיע 5 מיליון ₪ במיזם השקעה שאורך חייו חמש שנים . כל ההשקעה היא בת-פחת , והנכסים יפוחתו בקו ישר לערך גרט אפס . שיעור המס של החברה הוא . 32 % הממשלה מציעה בחירה בין שתי חלופות תמריצים כלהלן . חלופה א מענק בסך ₪ 200 , 000 שיינתן בזמן . 0 המענק יצמצם את בסיס הפחת של הנכסים בשיעור המענק . הלוואה מסובסדת בסך מיליון . ₪ החברה יכולה ללוות סכום זה בריבית בשיעור של 16 % בשוק ההון , ואילו ההלוואה המסובסדת תהיה בשיעור של 7 % בלבד . הקרן תוחזר בשני תשלומים שווים . חצי מיליון ₪ יוחזרו בזמן 4 וחצי מיליון ₪ יוחזרו בזמן . 5 חלופה ב מענק בסך ₪ 260 , 000 שיינתן בזמן . 0 המענק יצמצם את בסיס הפחת של הנכסים בשיעור המענק . במקום פחת בקו ישר יהיה הפחת בשיעורים שבלוח להלן . יש לחשב את שווי התמריצים בכל חלופה ולבחור את החלופה בעלת השווי הנוכחי הגבוה ביותר . שיעור הריבית על הלוואה בלתי מסובסדת הוא , כאמור , . 16 % מאחר שהריבית היא הוצאה מוכרת לצורכי מס , עלות ההלוואה היא . ( 1- 0 . 32 )* 16 ° / 0 = 10 . 88 ° / 0 הערכת התמריצים של חלופה א ו בחלופה זו שיטת הפחת היא קו ישר על פני חמש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ