פחת מואץ

אחת השיטות המקובלות לתמרוץ השקעות היא שיטת הפחת המואץ . שיטת הפחת ה"רגילה" היא שיטת הפחת בקו ישר , ועל פיה ההשקעה בנכס בר-פחת מפוחתת בסכום קבוע לאורך חיי המס של הנכס לערך הגרט שלו . עד כה הנחנו שערך הגרט לצורך מס הוא 0 ונוסיף להחזיק בהנחה זו אף שאין היא האפשרות היחידה . למעשה , סעיף הפחת אינו משפיע על תזרים ההשקעה אלא בעקיפין , היינו באמצעות מגן המס של הפחת . הפחת הוא הוצאה מוכרת לצורכי מס ולכן הוא מקטין את תשלום המס . ככל שהפחת מוכר כהוצאה בשלב מוקדם יותר בחיי הנכס , כן מתקבלת הטבת המס בשלב מוקדם יותר וההשפעה על הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה גדולה יותר . נראה זאת בעזרת דוגמה . דוגמה : פחת בקו ישר לעומת יתרה פוחתת כפולה נשוב לדוגמה הקודמת אך עתה נניח ששיעור המס הוא . 40 % כמו כן נניח שבפני החברה עומדת האפשרות לבחור בין פחת בקו ישר לבין הפחת בשיטת היתרה הפוחתת הכפולה . ( Double Declining Balance ) בשיטת הפחת בקו הישר , הפחת השנתי הוא בשיעור קבוע מהשווי ההתחלתי של הנכס . בשיטת היתרה הפוחתת , הפחת הוא בשיעור קבוע מיתרת הנכס שלא פוחתה עד לתחילת השנה , ובשיטת היתרה הפוחתת הכפולה שיעור הפחת כפו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ