מענק השקעה

מענק השקעה הוא סכום כסף הניתן למשקיע במטרה להמריץ את ההשקעה ולהגדיל את כדאיותה הכלכלית . בהערכת שווי המענק יש לשים לב למועד מתן המענק ולהשלכות שיש לו על מגן המס של הפחת . נסביר זאת בעזרת דוגמאות . דוגמה : מענק ללא השפעה על פחת הנכסים נניח שחברה שוקלת השקעה שאורך חייה שמונה שנים . ההשקעה הראשונית היא בסך ? ₪ 1 , 600 , 000 וכולה בנכסים בני-פחת הפחת הוא בקו ישר על פני שמונה שנים לערך גרט אפס , וכך הפחת השנתי הוא בסך . ₪ 200 , 000 שיעור המס הוא , 30 % והרווח התפעולי הצפוי הוא ₪ 100 , 000 לשנה . כמו כן נניח שעלות ההון הממוצעת המשוקללת היא 12 % ושיעור התשואה חסר הסיכון הוא . 6 ° / 0 התזרים התפעולי לפני מס הוא בסך י ₪ 300 , 000 BTCF = EBITDA = EBIT + DA = 100 , 000 + 200 , 000 = 300 , 000 ניתן לחשב את התזרים השנתי של ההשקעה לאחר מס בשני אופנים . ? ATCF = ( 1-T )» EBIT + DA = ( 1-0 . 3 )« 100 , 000 + 200 , 000 = 270 , 000 ATCF = ( 1-1 > BTCF + T » DA = ( l-O . 3 ) -3 OO , OOO + 0 . 3 * 200 , 000 = 270 , 000 מחישובים אלה עולה שהערך הנוכחי הנקי של תזרים ההשקעה הוא שלילי : 8 970 000 NPV = 1 , 600...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ