לוח ‭9.18‬ הנתונים התפעוליים ותזרים המזומנים של מיזם ההשקעה בחברת "בוזון טכנולוגיות בע‭,"מ"‬ בהנחה של יציבות מחירים