הערך הנוכחי בתנאי אינפלציה בלתי ניטרלית ומשתנה על פני זמן

בדוגמה האחרונה הנחנו ששיעור האינפלציה הרלוונטי לסעיפי התזרים השונים אינו אחיד , אולם בכל סעיף הוא נשאר קבוע על פני השנים . בדוגמה הבאה נשנה הנחה זו : שיעור האינפלציה שונה בכל סעיף מסעיפי התזרים וגם לאורך זמן . נבדוק את כדאיות ההשקעה במיזם שאורך חייו ארבע שנים וההשקעה הראשונית הנדרשת היא ₪ 80 , 000 בנכסים קבועים ועוד ₪ 20 , 000 בהון חוזר . הפחת מבוסס על שיטת הקו הישר לערך גרט אפס . הנתונים התפעוליים ותזרים המזומנים בהנחה של יציבות מחירים מרוכזים בלוח . 9 . 18 שיעור המס הוא , 40 ° / 0 ועלות ההון הרלוונטית בהיעדר אינפלציה היא . 12 ° / 0 היוון התזרים בעלות הון של 12 ° / 0 מראה כי הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה הוא . ₪ 14 , 796 שיעור ההיוון בהיעדר אינפלציה י 12 % הערך הנוכחי הנקי ₪ 14 , 796 עתה נניח ששיעור האינפלציה הכללית במשק צפוי להיות 8 ° / 0 לשנה במשך ארבע שנות חיי ההשקעה . ההנחות לגבי העלויות ולגבי שיעורי השינוי של המחירים הנומינליים הפרטניים במיזם ההשקעה שלפנינו מובאות בלוח 9 . 19 להלן . הלוח מראה כי שיעורי השינוי הצפויים במחירים ובעלויות של סעיפי התזרים השונים אינם אחידים ; יתר על כן ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ