לוח ‭9.16‬ דוגמה לתזרים ראלי ונומינלי בהנחת אינפלציה ניטרלית