אינפלציה ותזרים המזומנים

הקשר בין התזרים הנומינלי , התזרים הראלי ושיעור האינפלציה החזויה ניתן בנוסחה ATCF NJ ATCF KJ = ( 1 + ^) ' = ATCF , התזרים הנומינלי הצפוי בסוף תקופה , t לאחר מס = ATCF Rl התזרים הצפוי בסוף תקופה t לאחר מס , במונחים ראליים , היינו במונחי המחירים של תחילת התקופה הנוכחית ( קרי < בזמן ( 0 = 6 שיעור האינפלציה הממוצע לתקופה ומכאן : ATCF Nj = ATCF , . (\ + 0 ) ' נבחן את הקשר בין התזרים הראלי ובין התזרים הנומינלי בעזרת דוגמה רב-תקופתית . נניח שאנו מפקידים ₪ 100 , 000 בפיקדון לשלוש שנים הנושא ריבית בשיעור של 12 . 35 ° / 0 לשנה . בתום שלוש שנים תהיה היתרה בחשבון י ₪ 141 , 814 . 04 3 100 , 000 « 1 . 1235 = 141 , 814 . 04 אם שיעור האינפלציה השנתי הממוצע בתקופה זו היה , 7 ° / 0 השווי הראלי של היתרה , דהיינו השווי במונחי זמן ההפקדה , הוא : ₪ 115 , 762 . 50  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ