הער«ת א. חלופות ‭Y-1 x, W‬ אפשריות רק בזמן 0 וחלופה Z אפשרית רק בזמן ‭.1‬ ב. הערך הנוכחי הנקי מחושב לזמן ‭.0‬ לוח ‭9.14‬ תזרים שנתי, ערן נוכחי נקי ומדד רווחיות של ארבע חלופות השקעה הנתונות למגבלה תקציבית רב-שנתית (במיליוני ‭(₪‬