מגבלות רב-תקופתיות

כאשר קיימת מגבלת תקציב והיא צפויה להימשך גס בעתיד , על בחירת חלופות ההשקעה בהווה להביא בחשבון את תכניות ההשקעה העתידיות . במקרים רבים מגבלת תקציב ההשקעה בתקופה כלשהי תלויה , בין היתר , בתזרים המזומנים הנוצר מהשקעות קודמות . במצב כזה ניתנת עדיפות להשקעות בעלות תזרים מזומנים גבוה בטווח הקצר . נבהיר זאת בעזרת דוגמה . לוח 9 . 14 מציג ארבע חלופות השקעה בלתי תלויות , מהן שלוש חלופות x , w - - Y- ) לביצוע מידי ( בזמן ( 0 וחלופה נוספת , , z לביצוע בעוד שנה ( זמן . ( 1 נניח כי מגבלת התקציב בזמן 0 היא 100 מיליון ₪ והמגבלה בזמן 1 היא 100 מיליון ₪ בתוספת התזרים שנוצר מההשקעות שבוצעו בזמן . 0 נתוני הלוח מראים כי בזמן 0 אפשר לבחור בחלופה w או בצירוף . v-7 x אם לא נתחשב בצורכי ההשקעה הצפויים לזמן , 1 החלופה שתיבחר בזמן 0 היא חלופה , w כי ערכה הנוכחי הנקי 93 . 81 ) מיליון ( ₪ גבוה מהערך הנוכחי הנקי המצרפי של שתי החלופות האחרות , 72 . 70 ) Y-1 x מיליון . ( ₪ אולם השקעה בחלופה w צפויה לייצר תזרים מזומנים בסך 20 מיליון ₪ בזמן , 1 סכום שיגביל את תקציב ההשקעה בזמן 120-ל 1 מיליון . ₪ סכום זה לא יספיק לביצוע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ