לוח ‭9.9‬ התזרים התפעולי נטו מחלופות השקעה ‭B-1 A‬ בהנחת שרשרת חילוף בחלופה B