8.7 סיכום

הצעה לביצוע השקעה כוללת בדרך כלל את תחזית תזרים המזומנים הצפוי ממנה הנערכת על בסיס כללי החשבונאות המקובלים . הכנת תחזית תזרים המזומנים תיעשה תוך הקפדה על כללים אלה : יש להכין את התזרים של מיזם ההשקעה על בסיס מזומן . יש לבודד את תרומתו השולית של המיזם לתזרים הכספי הכולל של החברה . יש לכלול בתזרים גס את ההשקעה הנדרשת בהון החוזר של המיזם . יש לבודד את התזרים התפעולי של מיזם ההשקעה מהתזרים בגין צורכי המימון . יש לבסס את חישובי הכדאיות על התזרים לאחר מס . הכנת התזרים על בסיס מזומן : התזרים הכספי של רוב השקעות ההון פרוס על פני שנים ולפעמים על פני שנים רבות . מועדו המדויק של התזרים עשוי להשפיע במידה רבה על כדאיות ההשקעה ועל זמינות המזומנים לפעילויות אחרות של החברה . הערכה כלכלית של כדאיות השקעה על פי כללי ההחלטה שהוצגו בפרק 7 צריכה להתבסס על תזרים המזומנים הצפוי מההשקעה . בדרך כלל נקודת המוצא להכנת תחזית התזרים היא דוחות כספיים פרו-פורמה שהוכנו על פי כללי החשבונאות המקובלים , ויש להקפיד על ההבחנה בין הרווח או ההפסד לבין התזרים הכספי . אחד הסעיפים החשובים היוצר פער בין הרווח המדווח לבין תזרים ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ