לוח ‭8.9‬ חשבון רווח והפסד של חברת "רומי עיצובי עץ בעי‭''מ'‬ לשנת הכספים החולפת ולשנת הכספים השוטפת והתזרים לאחר מס (במיליוני ‭(₪‬