לוח ‭8.8‬ חברת "מיץ-עסיס בע‭:"מ"‬ השלכות המס ממכירת נכס בר-פחת והתמורה נטו מהמכירה ‭(₪ )‬