המיסוי והתזרים התפעולי

נבחן את השפעת המיסוי על התזרים התפעולי . נפתח במשוואה בסיסית ביותר ! ( חיוב המס ) - ( תזרים לפני מס ) = ( תזרים לאחר מס ) את התזרים לפני המס סימנו ? -ב כץר 8 ולחלופין , EBITD-1 וראינו כי הוא ניתן באמצעות BTCF = EBIT + DA כדי לקבל את התזרים לאחר מס , שיסומן ( After-Tax Cash Flow ) ATCF עלינו להפחית את חיוב המס מהתזרים לפני המס . חיוב המס שווה לשיעור המס , , T כפול ההכנסה החייבת במס י ( הכנסה החייבת במס = 1 *( ( חיוב המס ) ( הכנסה החייבת במס = BTCF - 1 *( ( חיוב המס ) ATCF = BTCF - כזכור , בעת בניית התזרים התפעולי חיוב המס מחושב בהתעלם מתשלום הריבית , וזאת אף שהריבית היא הוצאה בפועל המוכרת לצורכי מס ( תזכורת : הריבית תבוא לידי ביטוי בהיוון התזרים התפעולי . ( מכאן שההכנסה החייבת במס לצורך בניית התזרים אינה אלא 2 הרווח התפעולי עצמו , . ( EBIT ) חיוב המס לצורך בניית התזרים ניתן באמצעות : = « EBIT ( חיוב המס ) נציב נוסחה זו בנוסחה שלפניה , ונקבל : ATCF = BTCF - T « EBIT בפועל , ההכנסה החייבת במס שווה לרווח התפעולי בניכוי הריבית , אך מכיוון שאנו בונים את התזרים התפעולי ( תוך התעלמות מתזרים המ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ