לוח ‭8.7‬ הטיפול בריבית בעת בניית תזרים המזומנים של מיזם השקעה: דוגמה