8.5 בידוד התזרים התפעולי של מיזם השקעה מהתזרים של צורני המימון

התזרים התפעולי של מיזם השקעה כולל , בדרך כלל , סעיפים כגון השקעה בנכסים קבועים , השקעה בהון חוזר , עלויות ייצור , הוצאות הנהלה , הוצאות פרסום , הוצאות שיווק ועוד . בנוסף , קיים התזרים שנועד לממן את ההשקעה והוא כולל את ההון המוזרם להשקעה , את תשלומי הריבית , את תשלומי הדיבידנדים , את החזרי ההלוואות וכיוצא באלה . בבואנו לחשב את התזרים של ההשקעה לצורך חישוב כדאיותה באמצעות כלל החלטה המבוסס על הערך המהוון של התזרים הצפוי , עלינו להתמקד בתזרים התפעולי בלבד ולא לכלול בו את התזרים הכספי בגין צורכי המימון של מיזם ההשקעה . נסביר את הסיבה הבסיסית לכך בהתייחס לערך הנוכחי הנקי : התזרים הכספי של ההשקעה משמש אותנו לחישוב הערך הנוכחי הנקי שלה . בחישוב הערך הנוכחי הנקי אנו מהוונים את התזרים הכספי וזוקפים את ערך הזמן של הכסף , כלומר את עלות ההון המוזרם למיזם ההשקעה . אילו הפחתנו את עלות המימון של ההשקעה מהתזרים , למעשה היינו זוקפים פעמיים את הוצאות המימון : פעם אחת באמצעות ניכוי סעיפים אלה מהתזרים המיועד להיוון ופעם שנייה באמצעות היוון בפועל של התזרים . כאמור , עצם פעולת ההיוון הנה זקיפה של עלויות המימ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ