לוח ‭8.6‬ תרומת ההון החוזר נטו והנכסים הקבועים לתזרים של מיזם השקעה של חברת "יהלימור בע''מ" (במיליוני ‭(₪‬