8.4 ההשקעה בהון החוזר

חברת "דשנים אורגניים בע '' מ" בוחנת את הכדאיות הכלכלית של הרחבת פעילותה לייצור סוגי דשנים חדשים . כבמיזמי השקעה רבים ( ובעיקר אלה המגדילים את מכירות החברה ואת היקף הפעילות שלה , ( הרחבת הפעילות גוררת לא רק הגדלה של ההשקעה בנכסים הקבועים ( נדל"ן , ציוד וכדומה , ( אלא גם הגדלה של סעיפים מרכזיים בנכסים השוטפים של החברה , כגון חייבים ומלאי . כל הגדלה בנכסים , בין שהם נכסים קבועים ובין שהם נכסים שוטפים , מצריכה הון למימונם . לוח 8 . 4 מציג את מאזן החברה לפני הרחבת הפעילות וכפי שהוא צפוי להיות אחריה . הלוח מראה כי סך כל הנכסים של החברה לפני תכנית ההרחבה הוא 300 מיליון , ₪ וסך כל נכסי החברה לאחר שתבוצע תכנית ההרחבה צפוי להגיע 390-ל מיליון . ₪ מכאן שתכנית ההרחבה מצריכה הזרמת הון חדש בסך 90 מיליון . ₪ עוד מראה הלוח , שמתוך סכום זה יושקעו 50 מיליון ₪ בנכסים קבועים 40-ו מיליון ₪ יושקעו בנכסים שוטפים ( בעיקר במלאי ובחייבים ומעט בהגדלת יתרת המזומנים של החברה ובניירות הערך הסחירים שלה . ( השינוי בסך כל הנכסים של החברה , הנובע ישירות מתכנית ההרחבה , מגדיר אפוא את צורכי המימון של ההשקעה ( במיליוני : (...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ