לוח ‭8.3‬ ההוצאות העקיפות והקצאתן למפעלי החברה (באלפי ‭(₪‬