לוח ‭8.2‬ חברת "יותם מערכות בע‭:"מ"‬ תזרים המזומנים הצפוי משלוש חלופות ההשקעה (במיליוני ‭(₪‬