לוח ‭8.1‬ חשבון רווח והפסד של חברת "רומי עיצוב* עץ בע"מ" לשנת הכספים החולפת ולשנת הכספים השוטפת והתזרים לפני מס (במיליוני ‭(₪‬