השקעה בנכסים קבועים - הטיפול בפחת ובהפחתות

נכסים קבועים הם נכסים שאורך חייהם למעלה משנה אחת . עלות הנכסים בתוספת העלויות הישירות של עסקת הרכישה ( כגון דמי תיווך , הוצאות הובלה , הוצאות הרצה ) הן בדרך כלל בסיס הפחת של הנכסים . לדוגמה , נניח שחברה רוכשת ציוד בסך של , ₪ 100 , 000 ולכך נוספות הוצאות עסקה ישירות בסך של . ₪ 10 , 000 סך ההשקעה הוא , ₪ 110 , 000 וסכום זה הוא בסיס הפחת של הציוד שנרכש . אם אורך חיי הציוד לצורכי פחת הוא חמש שנים , הפחת השנתי בשיטת הקו הישר הוא . ₪ 22 , 000 בחישוב הרווח החשבונאי לא יהיה ביטוי להוצאה במזומן בסך . ₪ 110 , 000 לעומת זאת , בחישוב הרווח או ההפסד תיזקף הוצאת הפחת בסך של ₪ 22 , 000 בכל אחת מחמש שנות חיי הציוד . זוהי הוצאה "על הנייר" בלבד , כי היא אינה הוצאה במזומן שנעשתה במועד מסוים המוצג בחשבון הרווח וההפסד של החברה . אם כן , בתזרים המזומנים הנערך לצורך חישובי הכדאיות של מיזם ההשקעה יש לזקוף הוצאה מידית של ₪ 110 , 000 שאינה באה לידי ביטוי בדוח הרווח וההפסד של החברה מחד גיסא , ומאידך גיסא , בחישוב תזרים המזומנים עלינו להתעלם מהפחת השנתי הנכלל כהוצאה בחישוב הרווח החשבונאי . גם ערכם של רוב הנכסים ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ