מקור: ‭Corporate Finance (Spring 2002), pp. 8-23.Budgeting and Capital Structure Decisions?" Journal of Applied John Graham and Campbell Harvey, "How Do CFOs Make Capital‬ לוח ‭7.15‬ השימוש של מנהלי כספים בכללי ההחלטה השונים