7.11 מדד הרווחיות

כלל החלטה נוסף המשמש לצורך בדיקת כדאיות של השקעות הוא מדד הרווחיות Profitability ) . ( index , PI מדד הרווחיות מוגדר כסכום של הענ"נ וההשקעה הראשונית חלקי ההשקעה הראשונית : NPV + I PI כאשר הענ"נ שווה , 0-ל מדד הרווחיות שווה . 1-ל כאשר הענ"נ חיובי , מדד הרווחיות גדול 1-מ וכאשר הענ"נ שלילי מדד הרווחיות קטן . 1-מ אם הענ"נ של מיזם השקעה הוא ₪ 300 וההשקעה הראשונית היא , ₪ 1 , 500 מדד הרווחיות שווה 11 . 2-ל NPV + I 300 + 1 , 500 rl 1 — = 1 . ZU / 1 , 500 המשמעות היא שהערך הנוכחי הנקי של מיזם ההשקעה הוא חיובי ושווה 20 ° / 0-ל מההשקעה הראשונית י על כל שקל מושקע בהשקעה הראשונית מתקבל עננ'' בשווי של . ₪ 0 . 20 כאשר מדד הרווחיות הוא , 0 . 85 לדוגמה , המשמעות היא שהענ"נ שלילי ושווה 15 ° / 0-ל מההשקעה הראשונית : על כל שקל מושקע בהשקעה הראשונית מתקבל ענ"נ שלילי בשווי של . ₪ -0 . 15 מקובל להשתמש במדד הרווחיות בהגדרתו לעיל , אך מובן כי ניתן לחשב במקום זאת את הערך הנוכחי הנקי כאחוז מההשקעה הראשונית . כלומר במקום לחשב ו NPV + I 300 + 1 , 500 PI = = = 120 / 1 , 500 אפשר לחשב ; NPV = 0 . 20 = 20 %  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ