הערה לנושא ההון המושקע

ההון המושקע במיזם השקעה בנקודות זמן שונות תלוי בשיעור התשואה המשמש לצורך חישובו . בלוח 7 . 10 ההון המושקע חושב לכל מיזם על בסיס שיעור התשואה הפנימי של המיזם . לחלופין , אפשר לחשב את ההון המושקע גם באמצעות שימוש בעלות ההון . לוח 7 . 11 מציג את החישוב החלופי . בחישוב ההון המושקע על בסיס עלות ההון בשיעור של , 10 % שכפי שהנחנו היא העלות הנגזרת בפועל משוק ההון בעת גיוס ההון להשקעה , ההשקעה הראשונית היא בסך של למעשה , אין בכך כדי להעניק לשיטת השת '' פ יתרון על פני שיטת הענ '' נ . גם כאשר אנו מתקשים לאמוד את עלות ההון , נוכל לקבוע לו גבול עליון . לדוגמה , אס נוכל לקבוע כי במיזם AAA עלות ההון אינה עולה על 25 % וחישוב הענ"נ בשיעור היוון זה יראה כי הוא חיובי , יהיה כדאי לבצע את ההשקעה , כשם שכדאי לבצע את ההשקעה משום שהשת"פ של המיזם גבוה מעלות ההון הנדרשת לביצועו . , ₪ 1 , 000 אך בסוף השנה הראשונה ההון המושקע לפני קבלת התקבול מהמיזם הוא . ₪ 1 , 100 זהו הסכום שבעלי ההון מצפים לקבל מהמיזס בסוף השנה הראשונה , כאשר ערך הזמן של הכסף הוא . 10 % במיזם AAA יש "משיכת" מזומנים בסך , ₪ 200 וכך ההון המושקע ב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ