לוח ‭7.7‬ הערך הנוכחי הנקי של השקעה w בשיעורי היוון שונים