חישוב הערך הנוכחי בעזרת גיליון אקסל

300 500 400 300 NPVV = -1 , 000 + ^^ + 2 3 = 141 . 82 1 . 12 1 . 12 1 . 12 1 . 12 לוח האקסל להלן מציג את חישוב הערך הנוכחי הנקי של תזרים ההשקעה בשני אופנים . בעמודה c מחושב הערך המהוון של כל תזרים בנפרד . למשל , בשנה השנייה התזרים הוא 500 ₪ והערך הנוכחי של התזרים הוא . 500 / 1 . 12 = 398 . 60 נתון זה מוצג בתא . C 6 תא C 9 הוא סכום התאים C 4 עד C 8 וזהו הערך הנוכחי הנקי של התזרים הכולל של ההשקעה . גם תא B 9 מציג את הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה כפי שחושב בעזרת פונקציית NPV בתוכנת האקסל . בפונקציה זו יש להזין את שיעור ההיוון 12 % ) בדוגמה הנוכחית ) וכן את נתוני התזרים . הערה חשובה : שיטת חישוב הערך הנוכחי הנקי בתוכנת אקסל שונה מהשיטה המקובלת . הפונקציה NPV ( ... J בתוכנה מחשבת את הערך המהוון של התזרים לנקודת הזמן המקדימה את התשלום הראשון בתקופה אחת . בלוח להלן , הפונקציה NPV ( BI , B 5 : B 8 ) מחשבת את הערך המהוון של התזרים המופיע בתאים B 5 עד B 8 לנקודת הזמן . 0 ההיוון הוא בשיעור של , 12 ° / 0 כפי שמופיע בתא . BI תוצאת חישוב זה היא . ₪ 1 , 141 . 82 לחישוב הערך הנוכחי הנקי של ההשקעה יש להפח...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ