לוח ‭7.4‬ התזרים משני מיזמי השקעה וחישוב תקופת ההחזרה על פי תזרים בלתי מהוון ועל פי תזרים מהוון בשיעור היוון של ‭10%‬