7.5 תקופת ההחזרה

תקופת ההחזרה , Payback Period ) ובראשי תיבות ( PP של מיזם השקעה היא מספר השנים הצפויות לחלוף עד להחזר ההשקעה הראשונית במיזם . תקופת ההחזרה של מיזם הדורש השקעה ראשונית בסך של מיליון ₪ והצפוי להניב תזרים שנתי בסך , ₪ 250 , 000 היא 4 שנים , כי זהו פרק הזמן שיעבור עד להחזר ההשקעה הראשונית , בלא להביא בחשבון את ערך הזמן של הכסף . כלל החלטה זה מגלם תפישה שעל פיה ככל שתקופת ההחזרה קצרה יותר , כן עולה דירוגה של ההשקעה . היישום המעשי של כלל תקופת ההחזרה בא לידי ביטוי בקביעת גבול עליון לתקופת ההחזרה . למשל , ההנהלה קובעת כי הגבול העליון לתקופת ההחזרה הוא 4 שנים . כל השקעה שתקופת ההחזרה שלה ארוכה מהגבול העליון - נדחית . כלל החלטה זה , אולי הוותיק בכללי ההחלטה הפורמליים בנושא בדיקת הכדאיות של השקעות הון , הוא למעשה "כלל אצבע , " כי הוא אינו מביא בחשבון את ערך הזמן של הכסף ומתעלם מהתזרים 4 הצפוי לאחר תקופת החזרה שהוחלט עליה בהנהלת החברה . לוח 7 . 2 מציג את תזרים המזומנים משני מיזמי השקעה . מיזם F מאופיין בתזרים ההולך ופוחת עם הזמן , ואילו מיזם G מאופיין בתזרים הצומח עם הזמן כמעט לכל אורך חייו . נוס...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ