7.2 תקצוב ההון ומטרת החברה העסקית

בפרקים 5-ו 4 דנו בהערכת ניירות ערך בעזרת מודל ^ -ה ס . ראינו כי ערכו של נייר ערך שווה לתזרים המזומנים המהוון הצפוי ממנו . בשוקי הון תחרותיים ויעילים , אם קייס פער בין שוויו של נייר ערך לבין מחירו , הפער בדרך כלל קטן ונוטה להיעלם במהירות בלחץ התחרות הקיימת בין המשקיעים . הללו תרים ללא הרף אחר הזדמנויות השקעה רווחיות בשוקי ההון . פקודות קנייה לניירות ערך , אשר המשקיעים מעריכים שמחירם נמוך מערכם , מועברות במהירות , מתוך ציפייה לכך ששוק ההון יזהה את חוסר האיזון ויסגור את הפער במהירות . בדומה , פקודות מכירה לניירות ערך , אשר המשקיעים מעריכים שמחירם גבוה מערכם , מועברות במהירות , תוך ציפייה לכך ששוק ההון יזהה גם את חוסר האיזון הזה ויגרום למחירים הגבוהים לרדת עד לסגירת הפער בין המחיר לבין שוויים של הניירות הללו . תהליך זה מביא לכך שמחירו של כל נייר ערך מתייצב כשהוא שווה לערך הנוכחי של התזרים הצפוי ממנו ( על פי הממוצע המשוקלל של ציפיות כל המשקיעים הפעילים בשוק ההון . ( כאשר השוק בשיווי משקל , כלומר , כאשר מחירו של כל נייר ערך שווה לערכו , השקעה בשוק ההון צפויה להניב שיעור תשואה המפצה על הזמן ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ