התאמת פרמיית הסיכון הפיננסי

מיועד ההון בלבד , ויש בידול מוחלט בין התזרים של ההשקעה המגבה את איגרות החוב לבין תזרים החברה הנובע מפעילויות וממקורות אחרים . מדידה נכונה של שיעור התשואה הנדרש על ההלוואות של "טכנוכלי" צריכה להניח שאלה הלוואות עומדות . במקרה כזה , אם לא יספיק התזרים מההשקעה ב"טכנוכלי" לתשלום הריבית או הקרן , יקבלו בעלי איגרות החוב תשלום חלקי בלבד ( אם אכן יקבלו , ( גם אם פעילויות אחרות תהיינה רווחיות והתזרים הכולל של החברה יהיה גבוה . חישוב שיעור התשואה הנדרש על מרכיב החוב בהשקעה ייעשה אפוא כאילו ההלוואה היא מסוג ההלוואות העומדות , בין שהיא כזו ובין שלא . זאת משום שאם ההלוואה אינה כזו , חלק מהסיכון של אי עמידה בהתחייבויות לבעלי החוב החדשים מוסט אל התזרים הכולל של החברה , מעלה את רמת הסיכון של בעלי ניירות ערך אחרים בחברה ( במיוחד בעלי המניות , ( ולכן חלק מפרמיית הסיכון הנובעת מהחוב החדש יבוא לידי ביטוי בעליית פרמיית הסיכון של ניירות הערך האחרים . אם נמדוד את שיעור התשואה הנדרש בבואנו לחשב את שיעור התשואה הנדרש על איגרות החוב הללו בהנחה שההלוואה אינה הלוואה עומדת , יהיה האומדן חסר כי הוא לא יביא בחשבון א...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ