מניות בכורה

שהמס משולם אחת לשנה , העלות השנתית היא . ( 1 - 0 . 4 )» 14 . 40 ° / 0 = 8 . 64 ° / 0 חישוב שיעור התשואה שמשלמת החברה לפדיון על בסיס תזרים הנטו שלה מניח גם שהוצאות ההנפקה , המגולמות כחלק משיעור התשואה המתקבל , הן הוצאות המוכרות לצורך מס . זה אכן המצב בפועל : נוסף על הריבית המוכרת כהוצאה לצורכי מס , גם הוצאות ההנפקה מוכרות . אם החברה משלמת הוצאות הנפקה בסך ₪ 35 לאיגרת , העלות לאחר המס היא ₪ 35 = ₪ 21 , ( 1- 0 . 4 ) וחישוב התשואה לעיל כבר מביא בחשבון את ההכרה בהוצאות ההנפקה לצורכי מס . מניות בכורה ( Preferred stock ) הן מניות בעלות מאפיינים מסוימים הדומים לאלה של מניות רגילות ( כגון הזכות לקבלת דיבידנד מרווחי החברה ; דיבידנד הבכורה אינו מוכר כהוצאה לצרכי מס ועל כן הוא משולם מהרווח הנקי ) ומאפיינים אחרים הדומים לאלה של איגרות חוב ( כגון , הגדרת הדיבידנד שנתי למניות הבכורה כאחוז מהערך הנקוב ; הזכות לקבלת דיבידנד גם בשנה שבה לא מחולק דיבידנד לבעלי המניות הרגילות . ( למניות בכורה " סטנדרטיות" אין תאריך פדיון , וב"עסק חי" הן צפויות להתקיים לנצח . דיבידנד הבכורה נקבע כאחוז מהערך הנקוב והוא מחול...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ