עלות הלוואה בנקאית

עלותה של הלוואה בנקאית נמדדת על פי הריבית האפקטיבית על ההלוואה לאחר התחשבות במגן המס של הריבית . במקרים רבים הריבית המוצהרת על ההלוואה שונה מהריבית האפקטיבית בשל פריסת תשלומי הפירעון של ההלוואה במרווחי זמן קצובים ( חודשיים , רבעוניים וכדומה , ( בשל סכום הלוואה בפועל השונה מסכום ההלוואה המוצהר , בשל תשלום ריבית מראש במקום תשלום בסוף התקופה ועוד . כעיקרון , חישוב מדויק של העלות חייב להביא בחשבון את המועד המדויק של תשלומי הריבית ושל מועד קבלת זיכוי המס . חישוב כזה מצריך בניית תזרים מזומנים תוך-שנתי מפורט על בסיס שבועי או יומי , ובו מפורטים התשלומים לפירעון ההלוואה וזיכויי המס במועדים המדויקים שבהם הס חלים . בדרך כלל אפשר למדוד את העלות בקירוב טוב מאוד גם ללא בניית תזרים מזומנים מפורט וכך נעשה בהמשך . הלוואה בריבית פשוטה : כאשר ההלוואה ניתנת בריבית פשוטה וכל סכום ההלוואה ניתן למשיכה , שער הריבית הפשוטה על ההלוואה הוא סכום הריבית השנתית כאחוז מסכום ההלוואה . נבחן לדוגמה הלוואה לשנה אחת בסכום של . ₪ 100 , 000 ההחזר ייעשה בסוף השנה ,  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ