לוח ‭6.1‬ דוגמה לחישוב עלות ההון הממוצעת המשוקללת בהינתן העלות והמשקל היחסי של כל מרכיב הון