תרשים ‭6.2‬ עדויות ההון מתואמות הסיכון: עלות ההון העצמי, עלות הון ההלוואות והעלות הממוצעת המשוקללת, WACC