‭5.1-נ D'Virm‬ אומדן הקו המאפיין של מניה j הערה: בלוח ‭5.1-נ‬ ובתרשים ‭,5.1-נ‬ שיעור התשואה ‭k"‬ מסומן ‭^-ב‬