הקו המאפיין

למדד הביתא כמה פנים . ראינו כי הביתא של מניה נתונה שווה ליחס בין הסיכון שאינו ניתן לפיזור של אותה מניה לבין סטיית התקן של תיק השוק . לדוגמה , אם / im = 16 % , 1 = 6 % ו- om = , 18 % שיעורי התשואה הנדרשים ממניות r- ) x בעלות a x = 12 . 6 % ו- oy = 25 . 2 % > בהתאמה הם = 20 % -1 x i | = 13 % ניתן להסביר את הביתא באופן אינטואיטיבי יותר בעזרת הקו המאפיין . הקו המאפיין ( Characteristic Line ) של המניה הוא קו הרגרסיה הפשוטה שבה המשתנה המוסבר הוא שיעורי התשואה על המניה בפרקי זמן , והמשתנה המסביר הוא שיעורי התשואה על תיק השוק באותם פרקי זמן . באמצעות קו רגרסיה זה ניתן לאמוד את ביתא בקלות יחסית : הביתא אינה אלא שיפוע הקו המאפיין . תרשים 5 . 15 מציג את הקווים המאפיינים של שתי מניות . B- ) A . כל נקודה בחלק א' של תרשים 5 . 15 מייצגת את שיעור התשואה על מניה A ביחס לשיעור התשואה על תיק השוק , , M בתקופת זמן מסוימת ( חודש , למשל kA 1 . ( הוא שיעור התשואה על מניה A בחודש t ואילו km , הוא שיעור התשואה על תיק השוק באותו חודש . תפרוסת הנקודות מראה את ביצועי מניה A ביחס לתיק השוק מדי חודש בחודשו על פני ת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ