‭,\7\\ur/\ / 7 5.13 D'ViTm‬ הסיכון שניתן לפיזור והסיכון שאינו ניתן לפיזור: הדגמה בעזרת מניה j