הערה:נטילת ההלוואה נעשית באמצעות הנפקת איגרת חוב בשער ריבית חסרת סיכון של ‭.4%‬ סכום ההלוואה, ‭,₪ 500‬ מושקע במניה S ותוחלת תשואתה היא ‭,₪ 70‬ כלומר, ‭.14%‬ התשואה נטו שווה ‭₪ 70-ל‬ בניכוי הריבית על ההלוואה בסך ‭,₪ 20‬ כלומר ‭.₪ 50‬ לוח ‭5.7‬ תוחלת התשואה וסטיית התקן מהשקעה במניה s בתוספת נטילת הלוואה בריבית חסרת סיכון