תרשים ‭5.6‬ עקום התמורה בין תוחלת שיעור התשואה ל‭ת"ס0‬ התקן