לוח ‭5.5‬ חישוב סטיית התקן של תיקי השקעה המורכבים ממניות ‭:2-ו 1‬ דוגמה