תרשים ‭5.3‬ הקשר בין שיעור התשואה הנדרש על מניות בודדות לבין ‭ת"ס0‬ התקן של מניות אלה, במדגם מניות