5.3 ניתוח יחסי תשואה-סיכון בתיקי השקעה

על הקשר שבין שיעור התשואה הנדרש לבין רמת הסיכון בהשקעה כבר עמדנו בפרק . 2 ראינו כי מי שמוכנים להסתכן בהשקעתם מצפים לתשואה שתפצה אותם על רמת הסיכון . הניסיון מלמד כי סטיית התקן של שיעורי התשואה בתיקי השקעה בעלי פיזור רחב מהווה מדד כמותי אפקטיבי למידת הסיכון בהם . על כן שיעור התשואה הנדרש בתיקי השקעה כאלה גבוהים יותר ככל שסטיית התקן שלהם גבוהה יותר . המצב אינו כה ברור כשמדובר בהשקעה במניה זו או אחרת : סטיית התקן של שיעורי התשואה איננה משקפת באופן אפקטיבי את הסיכון הכרוך בהשקעה בה . תרשים 5 . 3 מציג קשר טיפוסי בין שיעורי התשואה הנדרשים לבין סטיות התקן של שיעורי התשואה במדגם של מניות רגילות . בתרשים ניתן לזהות זוגות רבים של מניות ( למשל מניה Y ומניה , ( z שלגביהן שיעור התשואה הנדרש מהמניה בעלת סטיית התקן הגבוהה ביותר נמוך דווקא משיעור התשואה הנדרש מהמניה בעלת סטיית התקן הנמוכה יותר . קו הרגרסיה בתרשים 5 . 3 מצביע על קשר חיובי בין שיעור התשואה הנדרש לבין סטיית התקן / משמעות השיפוע החיובי של הקו היא , כי שיעור התשואה הנדרש נוטה להיות גבוה יותר ככל שסטיית התקן גבוהה יותר גם כשמדובר במניות בוד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ